Jaarverslag 2020

  

 Statistieken aanvragen 2020 (per 1-1-2021):

  

Aangevraagd                                 : 25

Toegewezen/positief                      : 15

Doorverwezen                               : 02

Afgewezen                                          : 05

Ingetrokken                                         : 03     

 

Publiciteit. Bekendheid.

In 2020 was het aantal aanvragen gemiddeld te noemen, hoewel er uiteindelijk minder aanvragen zijn toegekend dan gemiddeld. Men weet ons fonds blijkbaar nog steeds te vinden. De bekendheid van ons fonds is blijkbaar duidelijk aanwezig. Dit is een prima zaak. De Corona-crisis is aanleiding geweest om de pers actief te benaderen om het bestaan van het fonds onder de aandacht te brengen. Dit heeft echter niet tot zichtbare toename van aanvragen geleid. De Corona-crisis duurt op dit moment van schrijven nog voort. De financiële gevolgen hiervan zijn nog onduidelijk en ook of het aantal financieel zwakkeren in de samenleving door de crisis zal toenemen.

 

Financiën

Het jaar 2020 is afgesloten met een klein negatief saldo, waarbij de vermogenspositie als gezond kan worden aangeduid.

Rabobank Flevoland heeft wederom in 2020 de clubkasactie georganiseerd. De inkomsten van Rabo Flevoland zijn een wezenlijk onderdeel van de giften. Het is de verwachting dat de Rabobank de komende jaren dezelfde vorm van sponsoring zal aanhouden. Dat er veel leden van de Rabobank op het Betty Dekker Fonds hebben gestemd toont aan dat ook hier de bekendheid (en naam) van ons fonds goed is.

Voor wat betreft de (nabije) toekomst zal het genereren van voldoende inkomsten een aandachtspunt moeten blijven, willen wij ons werk goed kunnen voortzetten. De bijdragen van particulieren waarderen wij daarbij in hoge mate.

 

Bestuurswisselingen

In het verslagjaar hebben geen bestuurswisselingen plaatsgevonden.

 

Contacten.

Ook dit jaar is er nauw en veelvuldig contact geweest met instellingen op sociaal en maatschappelijk gebied. Bijna alle aanvragen zijn via hun tussenkomst binnengekomen. Voor onze beoordeling is het belangrijk dat op deze wijze aanvragers professioneel begeleid worden.

Evenals voorgaande jaren hebben wij vaak gebruik mogen maken van de goede contacten die er zijn met de kringloopwinkel POOK uit Swifterbant. Contacten die wij zeer op prijs stellen en waarvoor wij dankbaar zijn.

 

Dronten, 22 maart 2021

E.H. van Vliet, secretaris

 

Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 30 maart 2021