Jaarverslag 2022

  

 Oprichting.

De stichting Betty Dekker Fonds is opgericht op 20 juni 1997 met als doelstelling om in gevallen van bijzondere, individuele nood inwoners van de gemeente Dronten financiële of materiële steun te bieden als daar niet of op onvoldoende wijze in kan worden voorzien.

 

Het bestuur.

Het bestuur van de stichting werd tijdens het verslagjaar gevormd door:

Mevrouw J.W. Immink, voorzitter

De heer E.H. van Vliet, secretaris

Mevrouw T.S. Middelbos – Bergmans, penningmeester

Mevrouw K. Hofstede, algemeen bestuurslid

De heer M. van Staalduine, 2e secretaris, algemeen bestuurslid

Mevrouw. W.A. Monsma –de Haan, algemeen bestuurslid

De heer H. Klompe, algemeen lid

Erelid.

Mevrouw E. Dekker – Brummelman.

 

Vergaderingen.

In het verslagjaar zijn 3 vergaderingen gehouden.

Te weten op:

-        14 maart 2022

-        30 mei 2022

-        24 okt 2022

 

Aanvragen.

Aantal aanvragen: 36

 

jaar

aantal aanvragen

toegekend

2001

7

 

2002

13

 

2003

14

 

2004

22

 

2005

17

 

2006

15

 

2007

11

 

2008

12

 

2009

17

 

2010

21

 

2011

17

 

2012

25

 

2013

35

 

2014

65

 

2015

43

28

2016

33

28

2017

53

43

2018

35

23

2019

26

23

2020

25

15

2021

15

10

2022

36

28

 


Statistieken aanvragen 2022 (per 1-1-2023):

 

Aangevraagd                                : 36

Toegewezen/positief                     : 28

Afgewezen                                         : 01

Ingetrokken                                        : 05

Nog in behandeling                            : 01     

Persoonlijk door bestuurslid               : 01

 

Publiciteit. Bekendheid.

In 2022 was het aantal aanvragen duidelijk hoger dan het voorgaande jaar. Men weet ons fonds zeker te vinden. Het blijft wel zaak het BDF onder de aandacht te houden.  De financiële gevolgen van de energiecrisis zijn duidelijk zichtbaar en zal waarschijnlijk in 2023 een groter beroep op ons fonds doen. Dit jaar hebben we een aantal keren de pers weten te halen door acties vanuit Tafelronde 168 en de Haringparty. Tevens is er publiciteit geweest omtrent de samenwerking met Dorcas Dronten en heeft De Flevopost een grote publicatie aan ons gewijd. Op de website zijn deze publicaties in te zien onder het kopje Media.

 

Financiën

Het jaar 2022 is afgesloten met een positief saldo, waarbij de vermogenspositie als gezond kan worden aangeduid.

Vermeld kan worden dat wij dit jaar blij verrast zijn met 2 heel mooie giften van Tafelronde 168 en Stichting Haringparty.

De Rabobank Flevoland heeft wederom in 2022 de clubkasactie georganiseerd. De inkomsten van Rabo Flevoland zijn een wezenlijk onderdeel van de giften. Het is de verwachting dat de Rabobank de komende jaren dezelfde vorm van sponsoring zal aanhouden. Dat er veel leden van de Rabobank op het Betty Dekker Fonds hebben gestemd toont aan dat ook hier de bekendheid (en naam) van ons fonds goed is.

Voor wat betreft de (nabije) toekomst zal het genereren van voldoende inkomsten een aandachtspunt moeten blijven, willen wij ons werk goed kunnen voortzetten. De bijdragen van particulieren waarderen wij daarbij in hoge mate.

 

Bestuurswisselingen

In het verslagjaar hebben geen bestuurswisselingen plaatsgevonden.

 

Contacten.

Ook dit jaar is er nauw en veelvuldig contact geweest met instellingen op sociaal en maatschappelijk gebied. Bijna alle aanvragen zijn via hun tussenkomst binnengekomen. Voor onze beoordeling is het belangrijk dat op deze wijze aanvragers professioneel worden begeleid.

 

Evenals voorgaande jaren hebben wij vaak gebruik mogen maken van de goede contacten die er zijn met de kringloopwinkel POOK uit Swifterbant.

Met Dorcas Dronten zijn we ook een samenwerking aangegaan.

Momenteel worden de contacten met de gemeente Dronten in het kader van hun Actieplan Armoedebestrijding 2022-2023 geïntensiveerd.

 

 

Dronten, 7 februari 2023

E.H. van Vliet, secretaris

 

 

 

Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 13 februari 2023.