JAARVERSLAG 2023

 

BETTY DEKKERFONDS

 

Oprichting.

De stichting Betty Dekker Fonds is opgericht op 20 juni 1997 met als doelstelling om in gevallen van bijzondere, individuele nood inwoners van de gemeente Dronten financiële of materiële steun te bieden als daar niet of op onvoldoende wijze in kan worden voorzien.

 

Het bestuur.

Het bestuur van de stichting werd tijdens het verslagjaar gevormd door:

Mevrouw J.W. Immink, voorzitter

De heer E.H. van Vliet, secretaris

Mevrouw T.S. Middelbos – Bergmans, penningmeester tot 13 febr 2023

Mevrouw S.R. Ras, penningmeester vanaf 13 feb. 2023

Mevrouw K. Hofstede, algemeen bestuurslid

De heer M. van Staalduine, 2e secretaris, algemeen bestuurslid

Mevrouw. W.A. Monsma –de Haan, algemeen bestuurslid

De heer H. Klompe, algemeen lid tot 13 nov 2023

 

Erelid.

Mevrouw E. Dekker – Brummelman.

 

Vergaderingen.

In het verslagjaar zijn op de volgende data vergaderingen gehouden.

-        13 febr 2023

-        10 juli 2023

-        13 nov 2023

 

Aanvragen.

Aantal aanvragen: 34

 

jaar

aantal aanvragen

toegekend

2001

7

 

2002

13

 

2003

14

 

2004

22

 

2005

17

 

2006

15

 

2007

11

 

2008

12

 

2009

17

 

2010

21

 

2011

17

 

2012

25

 

2013

35

 

2014

65

 

2015

43

28

2016

33

28

2017

53

43

2018

35

23

2019

26

23

2020

25

15

2021

15

10

2022

36

28

2023

34

25

 

Statistieken aanvragen 2023

 

Aangevraagd                                : 34

Toegewezen/positief                     : 25

Afgewezen                                         : 06

Ingetrokken                                        : 03

 

Publiciteit. Bekendheid.

In 2023 was het aantal aanvragen ongeveer even hoog dan in 2022, maar duidelijk hoger dan de jaren daarvoor.  Men weet ons fonds zeker te vinden. Het blijft wel zaak het BDF onder de aandacht te houden.  Dit jaar (in tegenstelling tot 2022) is het rustig geweest voor wat betreft de aandacht van de pers.

 

Financiën

Het jaar 2023 is afgesloten met een negatief resultaatsaldo. De vermogenspositie kan dit goed opvangen en is er geen reden tot zorg dat wij niet aan onze doelstellingen kunnen voldoen in de komende jaren.

 

De Rabobank Flevoland heeft wederom in 2023 de clubkasactie georganiseerd. De inkomsten van Rabo Flevoland zijn een wezenlijk onderdeel van de giften. Het is de verwachting dat de Rabobank de komende jaren dezelfde vorm van sponsoring zal aanhouden. Dat er veel leden van de Rabobank op het Betty Dekker Fonds hebben gestemd toont aan dat ook hier de bekendheid (en naam) van ons fonds goed is.

Voor wat betreft de (nabije) toekomst zal het genereren van voldoende inkomsten een aandachtspunt moeten blijven, willen wij ons werk goed kunnen voortzetten. De bijdragen van particulieren waarderen wij daarbij in hoge mate.

 

Bestuurswisselingen

In het verslagjaar hebben we afscheid genomen van 2 bestuursleden te weten mw T.S. Middelbos – Bergmans (penningmeester) en dhr. H. Klompe.  Voor het penningmeesterschap hebben we mevrouw R.S. Ras bereid gevonden om in het bestuur zitting te nemen en wij hopen dat de vacature van de heer H. Klompe in maart 2023 zal worden opgevuld.

 

Contacten.

Dit jaar is diverse malen overleg geweest met betrokken ambtenaren van de gemeente Dronten. Dit met name naar aanleiding van het gemeentelijk onderzoek naar een op te richten noodhulpbureau in de gemeente. (In het kader van hun Actieplan Armoedebestrijding 2022-2023 -- Onderzoek SUNN). Ons standpunt hierin is dat er eerst goed gekeken kan worden of er gebruik kan worden gemaakt van bestaande instanties/organisaties. Hier moeten goede mogelijkheden liggen.

 

Bijna alle aanvragen zijn via maatschappelijke organisaties binnengekomen. Voor onze beoordeling is het belangrijk dat op deze wijze aanvragers professioneel worden begeleid.

 

Evenals voorgaande jaren hebben wij vaak gebruik mogen maken van de goede contacten die er zijn met de kringloopwinkel POOK uit Swifterbant en Dorcas Dronten.

 

Dronten, 29 februari 2024

E.H. van Vliet, secretaris

 

Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 6 maart 2024.